Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Mavein B.V. downloaden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MAVEIN BV

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

MAVEIN: MAVEIN B.V. te Arnhem aan de Jansbuitensingel 30 en ingeschreven onder nummer 09217291 0000, alsmede haar

nevenvestigingen elders in Nederland.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie door MAVEIN een offerte en/of een opdrachtbevestiging is gericht, aan

wie een werknemer(s) ter beschikking wordt gesteld en/of met wie MAVEIN een overeenkomst sluit;

Werknemer(s): de persoon die door MAVEIN aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en/of wordt gedetacheerd en/of wordt uitc.

q. ingeleend, hoe genaamd ook;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverleningen van MAVEIN tot detachering, uitzending

en/of uit- c.q. inlening van één of meerdere werknemers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met MAVEIN anders is overeengekomen.

2. Verwijzing door opdrachtgevers naar hun eigen algemene voorwaarden worden door MAVEIN niet aanvaard.

3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende en / of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met MAVEIN zijn

overeengekomen.

4. De schriftelijke overeengekomen afwijkingen en / of aanvullingen als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de

overeenkomst, waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van

deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden opgenomen.

5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht

van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, vakbladen, werknemersopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn –

tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- vrijblijvend.

2. Onverminderd de dienstverlening die MAVEIN, al dan niet vooruitlopend op een eventuele opdracht c.q. overeenkomst, verricht, komt een

overeenkomst eerst tot stand, zodra de opdrachtbeschrijving (als aanbod), door de opdrachtgever wordt geaccordeerd (als aanvaarding). Die

aanvaarding kan ofwel uitdrukkelijk schriftelijk worden gedaan, ofwel stilzwijgend volgen uit uitvoeringshandelingen die MAVEIN met

medeweten van de opdrachtgever verricht.

3. MAVEIN heeft te allen tijde het recht om een aanbod als bedoeld in lid 2 van dit artikel te herroepen, onverwijld nadat het door de

opdrachtgever is aanvaard.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst en opzegging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De overeenkomst voor bepaalde tijd is een overeenkomst die wordt aangegaan: of voor een vaste periode of; of voor een bepaalbare periode;

of voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het

verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

3. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één volle

kalendermaand, waarbij moet worden opgezegd vóór de eerste dag van een maand.

4. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien

tussentijdse opzegging is overeengekomen is opzegging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand,

waarbij schriftelijk moet worden opgezegd vóór de eerste dag van een maand.

5. Het einde van de overeenkomst betekent het einde van de ter beschikking stelling. Beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever

houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan MAVEIN om de lopende ter schikking stelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de

overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd.

Artikel 5. Ter beschikkingstelling van werknemer

1. MAVEIN kiest de aan de opdrachtgever op diens verzoek ter beschikking te stellen werknemer uit op basis van de aan MAVEIN bekende

informatie over de werknemer enerzijds en de informatie van de opdrachtgever over de te verrichten werkzaamheden anderzijds.

2. Indien de opdrachtgever van mening is, dat de door MAVEIN aan hem ter beschikking gestelde werknemer niet aan de gestelde vereisten

voldoet, is de opdrachtgever gerechtigd om de betreffende werknemer door MAVEIN te laten vervangen door een andere werknemer. De

opdrachtgever blijft gehouden de door de weggestuurde werknemer gewerkte uren te vergoeden en aan de overeengekomen opzegtermijn.

3. MAVEIN is evengoed gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een medewerker aan te bieden aan opdrachtgever die de ter

beschikking gestelde medewerker vervangt. Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel enkel op zwaarwegende gronden afwijzen.

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde werknemer(s) op zijn beurt door te lenen aan een derde, dat wil zeggen

aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.

5. De opdrachtgever verplicht zich om de door MAVEIN ter beschikking gestelde werknemers te beschermen tegen gevaren, van welke aard dan

ook. Hieronder wordt mede verstaan de inrichting en het onderhoud van de door de opdrachtgever aan de door MAVEIN ter beschikking

gestelde werknemers ter beschikking gestelde ruimten en middelen. Opdrachtgever verplicht zich als goed werkgever te gedragen ten

aanzien van de ter beschikking gestelde werknemers. De opdrachtgever dient aan de ter beschikking gestelde werknemer(s) ter vergoeden

(en MAVEIN te vrijwaren tegen) alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de ter

beschikking gestelde werknemer(s) in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever

en/of MAVEIN daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 BW en/of artikel 7:611 BW.

6. Onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de deswege door MAVEIN geleden en nog te lijden schade te vergoeden, waaronder

gemaakte kosten en gederfde winst, vrijwaart de opdrachtgever MAVEIN van alle vorderingen tot vergoeding van de door de ter beschikking

gestelde werknemer of diens erfgenamen geleden schade van welke aard ook, die ontstaan is voor, tijdens, of na de bij of namens de

opdrachtgever verrichte werkzaamheden en waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is te houden.

Artikel 6. Uurtarieven

1. De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van werknemers door MAVEIN zijn exclusief omzetbelasting, doch inclusief werkgeverslasten,

tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt een uurtarief van 3,0 maal het bruto uurloon van de medewerker.

3. Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave gelde tarieven, lonen, premies, belastingen,

werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge.

4. Indien na het sluiten van de overeenkomst de lonen, premies van welke aard dan ook belastingen, en / of andere factoren, die het uurtarief

van de werknemers mede bepalen, een wijziging ondergaan, is MAVEIN gerechtigd deze wijziging dienovereenkomstig aan de opdrachtgever

door te berekenen.

5. Indien en voor zover de door MAVEIN aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde werknemers buiten de vastgestelde werktijden

werkzaamheden dient te verrichten (overuren), wordt de vergoeding voor die uren in goed onderling overleg vastgesteld. Het minimum van

een dergelijke vergoeding bedraagt 125% van het overeengekomen uurtarief voor overwerk op maandag tot en met vrijdag, 150% voor

overwerk op zaterdagen en 200% voor overwerk op zon- en feestdagen.

6.Onverminderd het bepaalde in het vorige zal de prijs jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer zoals

gepubliceerd door het CBS, vermeerderd met 0,5. De op deze wijze vast te stellen prijs zal nimmer minder bedragen dan de in het

voorgaande jaar geldende prijs.

Artikel 7. Concurrentie

1. Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MAVEIN, niet toegestaan om bij MAVEIN werkzame of door

MAVEIN ter beschikking gestelde werknemers in dienst te nemen of anderszins buiten MAVEIN om werkzaamheden voor zich te laten

verrichten, mits in onderling overleg en schriftelijk vastgelegd overeengekomen.

2. Het is de opdrachtgever, dan wel ieder ander aan wie MAVEIN diensten verleent of heeft verleend, behoudens voorafgaande schriftelijke

toestemming van MAVEIN, evenmin toegestaan om werknemers van MAVEIN, dan wel ieder ander dan met wie de opdrachtgever in het

kader van de dienstverlening van MAVEIN in contact is gebracht, te benaderen of te bedienen, zulks in de ruimste zin des woords, op welke

wijze dan ook, direct of indirect, hetzij tegen een vergoeding, hetzij om niet, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,–

per overtreding, alsmede € 1.000,– voor iedere dag dat de overtreding voorduurt, onverminderd het recht van MAVEIN om volledige

schadevergoeding te vorderen.

3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt tot 12 maanden na de laatste dag, dat de betreffende werknemer door MAVEIN aan

opdrachtgever ter beschikking is gesteld of anderszins werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht, dan wel tot 12 maanden nadat

een kandidaat, althans iedere ander als bedoeld in voornoemde zin, met de opdrachtgever in contact is gebracht.

4. Bij overtreding van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan MAVEIN een dadelijk en ineens zonder

ingebrekestelling of sommatie opeisbare eenmalige boete van € 25.000,– per overtreding, alsmede € 1.000,– voor iedere dag dat de

overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MAVEIN om volledige schadevergoeding te vorderen.

5. Indien de opdrachtgever de door MAVEIN ter beschikking gestelde werknemers buiten MAVEIN om in dienst wenst te nemen of anderszins

werkzaamheden voor zich wil laten verrichten, dient de opdrachtgever een daartoe strekkend schriftelijke toestemming aan zowel de

opdrachtgever als de werknemers van MAVEIN te vragen.

Artikel 8. Zekerheidsstelling

1. MAVEIN is steeds gerechtigd, alvorens werknemers ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te

gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

2. Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft MAVEIN het recht de overeenkomst zonder rechterlijke

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan MAVEIN alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij

beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gestelde werknemers en / of gemaakte kosten.

Artikel 9. Urenadministratie

1. De opdrachtgever is verplicht om alle gewerkte uren van de door MAVEIN aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde werknemers

deugdelijk te administreren.

2. MAVEIN hanteert een wekelijkse urenadministratie. De opdrachtgever is verplicht om de urenadministratie iedere maandag volgend op de

week waarin de werkzaamheden zijn verricht aan MAVEIN te doen toekomen.

Artikel 10. Ziekten, vakanties en andere verhindering

1. MAVEIN is verplicht om in geval van ziekte, vakantie, verlof en dergelijke van de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde werknemers,

de reden en duur van de verhindering zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de opdrachtgever door te geven.

2. Indien de opdrachtgever aangeeft, dat hij in geval van verhindering van de ter beschikking gestelde werknemers een ongeveer gelijkwaardige

vervanger wenst, zal MAVEIN zich zoveel mogelijk inspannen om een dergelijke vervanger ter beschikking te stellen.

3. De opdrachtgever heeft in geval van verhindering van de ter beschikking gestelde werknemers geen recht op schadevergoeding van welke

aard dan ook.

Artikel 11. Facturatie

1. De facturen worden wekelijks achteraf aan opdrachtgever toegestuurd.

2. Bezwaren tegen de juistheid van de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij opdrachtnemer te zijn

ingediend bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren

niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verloren.

3. Indien opdrachtgever de juistheid betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet

gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

Artikel 12. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling via overboeking op een door MAVEIN aan te wijzen bankrekening binnen de gestelde

betalingstermijn. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt als betalingsconditie een termijn van 14 dagen na factuurdatum.

3. De gefactureerde bedragen komen niet in aanmerking voor opschorting en / of verrekening door de opdrachtgever.

Artikel 13. Tekortkoming

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de

overeenkomst heeft voldaan, of er gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, alsmede

indien de opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt

aangevraagd, dan wel er schuldsanering, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever

plaatsvindt, is het totale aan MAVEIN verschuldigde bedrag –ongeacht eerdere m.b.t. de betalingstermijn – terstond opeisbaar. De

opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

2. Onverlet het in punt 1 van dit artikel genoemde, heeft MAVEIN in artikel 1 genoemde situaties het recht om zonder enige ingebrekestelling en

zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3. Bij niet tijdige betaling wordt het door de opdrachtgever aan MAVEIN verschuldigde bedrag verhoogd met een vertragingsrente van 2% per

maand, te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening.

4. Wanneer MAVEIN zich genoodzaakt ziet een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder,

incassobureau e.d.), is MAVEIN gerechtigd tot vergoeding van alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van zijn vordering(en) op de

opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke werkelijke kosten ook voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 14. Ontbinding

1. Onverminderd de bevoegdheid om nakoming te vorderen, heeft MAVEIN in de onder 13.1 bedoelde gevallen tevens het recht om de

uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter

keuze van MAVEIN, zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een daartoe bestemde schriftelijke verklaring te ontbinden, één en

ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

2. Door de ontbinding worden de aan MAVEIN bestaande verschuldigde verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is eveneens

aansprakelijk voor de door MAVEIN geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde winst en gemaakte kosten, indien de oorzaak van de

reden van de ontbinding bij de opdrachtgever is gelegen.

Artikel 15. Overmacht

1. MAVEIN is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan MAVEIN verleende opdrachten, indien de oorzaak daarvan

niet aan MAVEIN toe te rekenen is of het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Werkstakingen in het bedrijf van

MAVEIN daarbij inbegrepen. MAVEIN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

verhindert, intreedt nadat MAVEIN haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MAVEIN

opgeschort. Overmacht kan nooit leiden tot schadevergoeding. Indien MAVEIN bij het intreden van overmacht al deels haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is MAVEIN gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare

deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. MAVEIN is, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel, niet aansprakelijk voor, dan wel verplicht tot schadevergoeding als gevolg van:

a. de terbeschikkingstelling van de werknemer door MAVEIN aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die werknemer niet blijkt te

voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten.

b. eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer.

c. toedoen of nalaten van de werknemer, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de

werknemer.

d. beschadigde of tenietgegane zaken die in het kader van de opdragen werkzaamheden door de ter beschikking gestelde werknemer zijn

gebruikt, al dan niet toebehorend aan die werknemer.

2. Eventuele aansprakelijkheid van MAVEIN voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het in de laatste 3

maanden aan opdrachtgever gefactureerde bedrag, waarbij uitsluitend de waarde van de gewerkte uren wordt meegerekend, maar in elk

geval met een maximum van € 15.000,–. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is MAVEIN nimmer aansprakelijk.

3. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en

indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Op eerste verzoek van MAVEIN is opdrachtgever gehouden om de polis zoals bedoeld in

lid 1 aan MAVEIN te overleggen.

4. In ieder geval dient de opdrachtgever MAVEIN te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de werknemer of derden, tot vergoeding van

schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die werknemer of derden.

5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld

aan de zijde van MAVEIN en/of diens leidinggevende werknemers.

6. MAVEIN heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe

wordt tevens gerekend het recht van MAVEIN maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

7. De door MAVEIN aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde werknemer verricht de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden

op aanwijzing, onder verantwoordelijkheid, voor rekening en voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 17. Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze aan MAVEIN een ineens en zonder voorafgaande ingebrekestelling

verschuldigde boete verschuldigd ten bedrage van 30% van hetgeen de opdrachtgever bij de correcte uitvoering van de overeenkomst had

moeten betalen, onverminderd het recht van MAVEIN om nakoming, ontbinding en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Vervaltermijn

1. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de opdrachtgever terzake van

of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding is ontstaan.

Artikel 19. Geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen MAVEIN en een opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost zijn aan het oordeel van de bevoegde rechter te Arnhem onderworpen.

Ingeval de kantonrechter bevoegd is van een geschil kennis te nemen is de volgens de Wet aangewezen kantonrechter competent.

3. Opdrachtnemer blijft steeds bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag

bevoegde rechter.

4. Indien de opdrachtgever niet woonachtig is en/of gevestigd is in Nederland en/of de door MAVEIN te verlenen diensten niet in Nederland plaatsvinden, zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.